ردیف نام شخص تلفن داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیکی
1 سرکار خانم دکتر مریم امیرحسینی 02833894 Amirhoseiny_m@bzte.ac.ir