برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی