تشکیل جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مرکز