برگزاری اولین جلسه کارگروه فرهنگی، دانشجویی و کارآفرینی